Seminars

Spelend ontwikkelen en leren met digitale technologie en ICT

Welk effect heeft de snelle digitalisering van de samenleving op de ontwikkeling, het welbevinden en het toekomstperspectief van kinderen? Hoe kan je deze middelen inzetten om de speel- en leeromgeving van de 2-13 jarigen te verrijken in de kinderopvang en in het basisonderwijs.

De coronacrisis heeft nogmaals bevestigd hoe vitaal digitale techniek en ICT zijn voor onze samenleving. Om volwaardig mee te kunnen doen en bij te dragen aan onze maatschappij, moet je digitaal-kundig en vertrouwd zijn. Dit betekent dat wij, als overheid en als opvoeders in kinderopvang en onderwijs, de belangrijke taak hebben om kinderen te leren participeren in de digitale samenleving en de daarbij voorkomende ethische en maatschappelijke vragen in acht te nemen b.v. om ongelijkheid, ook in het technologisch burgerschap, te voorkomen.

Vanuit het perspectief van kinderen is de digitale wereld een gegeven en alom tegenwoordig: de babyphone(-app), pinnen in de winkel, digitale spelletjes en de Bee-Bot, afspelen van favoriete muziekjes en filmpjes op de Iphone of Ipad, online winkelen, appen en gamen, digitaal leren en opdrachten maken voor school, reizen met je OV-kaart, etc. Ook heel jonge kinderen weten niet beter, zij swipen op alles wat er als een beeldschermpje uitziet en bellen tijdens hun spel met een ‘iphone’.

Toch lijkt de invloed van digitale technologie op de leefwereld van kinderen niet zo’n hot issue voor pedagogisch professionals, leerkrachten en beleidsmakers, zeker als het om jonge kinderen gaat. Toch zijn digitale vaardigheden en digitale geletterdheid – en niet alleen mediawijsheid - een noodzakelijk onderdeel van de opvoeding geworden. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat alle kinderen mee kunnen doen in de (digitale) wereld. Bovendien kan digitale technologie, mits pedagogisch verantwoord ingezet, een verrijking van de speel- en leeromgeving zijn. Laten we dus niet achter de feiten aan lopen, maar koplopers worden op dit terrein.

Doel van dit seminar
*Informeren: Wij willen de deelnemers een overzicht geven van de snelle en wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van digitale technologie en ICT en de impact hiervan op het leven en leren van kinderen. Aan de orde komen de begrippen digitale vaardigheden, digitale geletterdheid, digitaal burgerschap, digitale inclusiviteit en digital agency.

*Visie en praktijkvoorbeelden: De sprekers laten aan de hand van hun onderzoek en praktijk zien hoe digitale middelen en ICT op een verantwoorde manier ingezet kunnen worden en bij kunnen dragen aan het verrijken van het spelend leren van kinderen in de kinderopvang en het onderwijs. Zij onderbouwen hun (maatschappelijke, pedagogische, didactische) visie en geven voorbeelden, tips en trics.

Sprekers

Dr. Anneke Smits, lector aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Zij richt zich op innovaties in het onderwijs die leiden tot duurzame en betekenisvolle ontwikkelings- en leerprocessen.

Dr. Gerda Sula, Universiteit van Tirana, Albanië.Gerda Sula is als docent betrokken bij voorbereidingsprogramma's voor leraren aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen, Universiteit van Tirana en de uitvoerend directeur van Step by Step Centre in Tirana, Albanië. Haar aandachtsgebieden van onderwijs en onderzoek zijn onderwijsbeleid, professionele ontwikkeling van leraren, curriculumbeheer, technologie in het onderwijs en voor- en vroegschoolse educatie. "Gebruik van technologie biedt ook voorschoolse opvoeders onbeperkte toegang tot nieuwere, meer innovatieve methoden waarmee ze een actieve leeromgeving voor hun jonge kinderen kunnen faciliteren."

Dr. Mireille Aarts, pedagogisch beleidsmedewerker KION Kinderopvang en Tanja Grinsven en Wouter van de Berg van iXperium.  Mireille Aarts onderzoekt en ontwikkelt, samen met Monique Mattheijer en Lisanne Kaal uit haar team en het Ixperium (Centre of Expertise Leren en ICT), een werkwijze op basis waarvan kinderen van 2-12 jaar zich spelend ontwikkelen en leren met digitale technologie en ICT. 

Samen met Monique Mattheijer (pedagogisch coach) en Lisanne Kaal (pedagogisch professional), neemt zij ons mee in hun praktijkervaringen met het onderzoeken van hun vragen: Hoe kan je digitale middelen op een positieve manier inzetten op de groep? Wanneer begin je hier mee? En wat vraagt de inzet van digitale technologie in de opvoeding van professionals en organisaties?lees meer en download de presentaties

Eén curriculum voor 0-6 jarigen en voor àlle kinderen*

Welk pedagogisch beleid schept de beste voorwaarden voor hoogwaardige interacties in kinderopvang en onderwijs?

Het recente OESO (organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling) rapport geeft aan: “Het leren, de ontwikkeling en het welzijn van kinderen worden rechtstreeks beïnvloed door hun dagelijkse interacties met andere kinderen, volwassenen, hun families en de omgeving. Dit interactieve proces staat bekend als "proceskwaliteit" en leidt tot een belangrijke vraag: ‘Welk pedagogisch beleid schept de beste voorwaarden voor hoogwaardige interacties in kinderopvang en onderwijs?’”

Doel van dit seminar:
*Inzicht verkrijgen in het belang van één pedagogisch beleid en curriculum voor 0-6 jaar o.a. in IKC’s;
*Inspiratie opdoen voor de vormgeving van pedagogisch beleid met aandacht voor gelijke kansen en respect voor diversiteit;
*Kennisnemen van het OESO-rapport en de relevantie ervan voor Nederland.

Sprekers

Michel Vandenbroeck. Hoogleraar Sociale Pedagogiek Universiteit Gent, België.
Zorica Trikic. Senior Program manager en trainer ISSA - International Step by Step Association.
Suzanne Ahrouch en Ineke Stavenuiter. Schoolleiders IKC Maria te Hoorn.


*CCI organiseert dit seminar ter ere van het afscheid van Anke van Keulen, medeoprichter en voorzitter van CCI.
lees meer

Continu werken aan pedagogische kwaliteitsverbetering in de kinderopvang

Hoe zet je zelfevaluatie in als instrument om te blijven werken aan de pedagogische kwaliteit in jouw groep, locatie, wijk of organisatie?

Een seminar over het verbeteren van de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang. Een veelbesproken onderwerp waar al jaren landelijke onderzoeksrapporten van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) en het Landelijke kwaliteitsmonitor Kinderopvang ((LKK) sinds 2017) over bekend zijn. Deze data geven een goed globaal beeld van de pedagogische kwaliteit middels een landelijke steekproef, maar geven geen antwoord op de pedagogische kwaliteit van jouw eigen groep, locatie, wijk of organisatie.

Doel van dit seminar:
Door de verhalen van de inspirerende sprekers willen we vanuit de wetenschap en praktijk bekijken wat zelfevaluatie kan betekenen voor het proces van kwaliteitsverbetering in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de buitenschoolse opvang. We gaan hierover ook actief in gesprek met elkaar.

Sprekers

Professor James Elicker uit Amerika. Zelfevaluatie-expert in Amerika en afgestudeerd aan de Purdue University ‘Human Development & Family Studies’.
Danina Kooijman en Cynthia Huyssen- de Bruijn. Beleidsmedewerkers bij Kibeo.lees meer

Duurzaamheidspedagogiek in de jonge jaren

Hoe leren we samen met jonge kinderen te zorgen voor een duurzame planeet?

Als vervolg op het thema 'Risicovol Buitenspel' zetten we in een komend seminar 'Duurzaamheidsagogiek in de jonge jaren' centraal. Diverse onderzoeken bespreken uitvoerig hoe anders een duurzame toekomst op onze planeet er uit ziet dan de wereld van nu. Hoe kunnen we in de kinderopvang en het onderwijs jonge kinderen voorbereiden op die toekomst? Wat vraagt dit van opvoeders van jonge kinderen? Hoe leren we ze te zorgen voor de aarde?

Doel van dit seminar:
In het seminar willen we eerst vanuit de wetenschap bespreken wat precies duurzaamheidspedagogiek is en zou kunnen zijn en wat er bekend is over de noodzaak en mogelijke effecten van duurzaamheidspedagogiek. Vervolgens willen we met behulp van twee praktijkvoorbeelden kijken naar de specifieke mogelijkheden om jonge kinderen te leren duurzaam om te gaan met hun omgeving

Sprekers

Ingrid Pramling Samuelsson, professor aan de Universiteit van Gotenburg, Zweden
Matthijs de Gruijter , oprichter van Struin Centrum voor Natuurpedagogiek, Nederland
Monique van Loenen, oprichter van Groene Buiten BSO de Natuurfontein, Nederlandlees meer

Flexibele en incidentele kinderopvang in Nederland

Wat is de behoefte en wat kunnen we leren van goede voorbeelden uit het buitenland?

Hoe kunnen de Nederlandse kinderopvang en het welzijnswerk kwalitatief goede en betaalbare flexibele en/of incidentele kinderopvang bieden aan ouders met lage inkomens, die hier door onregelmatig en/of tijdelijk werk behoefte aan hebben? Wat kunnen we leren van good-practices uit het buitenland?

Doel van dit seminar:
We willen samen met de deelnemers, sprekers en CCI bestuurders verder nadenken over de vraag: Wat is er nodig binnen het Nederlandse opvangsysteem om ook deze gezinnen van goede kinderopvang te voorzien, zodat zij optimaal ondersteund worden in hun arbeidsmarktmogelijkheden en ook hun kinderen ondersteund en gestimuleerd worden in hun ontwikkeling?

Sprekers

An Reas, onderzoeker aan de Arteveldehogeschool Gent, België
An Piessens , van Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen, Belgie
Cara Mitchell , van Butterfly Nursery in Engeland
Sofie van Hest, van Kinderopvang Turnhoulees meer

Risicovol buitenspelen in het onderwijs en op de buitenschoolse opvang

Kinderen spelen steeds minder buiten. Ze staan steeds vaker onder toezicht van volwassenen als ze buiten zijn en spelen. Er is strengere regelgeving gekomen over de veiligheid van speelomgevingen. Daardoor zijn de speelgelegenheden minder uitdagend en kunnen kinderen minder risicovol buitenspelen.

Doel van dit seminar:
Kinderen meer kansen geven om risicovol buiten te spelen op school en op de BSO door betrokkenen informatie te geven waarom risicovol buitenspelen belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen, wat is nodig om risicovol buitenspel te stimuleren en welke factoren hangen daarmee samen? We willen betrokkenen hiervoor praktische handvaten bieden.

Sprekers

Ellen Beate Sandseter, professor aan de Queen Maud University College of Early Childhood Education, Trondheim Noorwegen
Martin van Rooijen, pedagoog en onderzoeker, promovendus Universiteit voor Humanistiek Utrecht
Janneke van den Bos, directeur Zon-kinderopvang uit Zuidholland, voorzitter groen cement.lees meer

Eén curriculum voor 0-6 jarigen en voor àlle kinderen*

Welk pedagogisch beleid schept de beste voorwaarden voor hoogwaardige interacties in kinderopvang en onderwijs?

Het recente OESO (organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling) rapport geeft aan: “Het leren, de ontwikkeling en het welzijn van kinderen worden rechtstreeks beïnvloed door hun dagelijkse interacties met andere kinderen, volwassenen, hun families en de omgeving. Dit interactieve proces staat bekend als "proceskwaliteit" en leidt tot een belangrijke vraag: ‘Welk pedagogisch beleid schept de beste voorwaarden voor hoogwaardige interacties in kinderopvang en onderwijs?’”

Doel van dit seminar:
*Inzicht verkrijgen in het belang van één pedagogisch beleid en curriculum voor 0-6 jaar o.a. in IKC’s;
*Inspiratie opdoen voor de vormgeving van pedagogisch beleid met aandacht voor gelijke kansen en respect voor diversiteit;
*Kennisnemen van het OESO-rapport en de relevantie ervan voor Nederland.

Sprekers

Michel Vandenbroeck. Hoogleraar Sociale Pedagogiek Universiteit Gent, België.
Zorica Trikic. Senior Program manager en trainer ISSA - International Step by Step Association.
Suzanne Ahrouch en Ineke Stavenuiter. Schoolleiders IKC Maria te Hoorn.


*CCI organiseert dit seminar ter ere van het afscheid van Anke van Keulen, medeoprichter en voorzitter van CCI.
lees meer

Continu werken aan pedagogische kwaliteitsverbetering in de kinderopvang

Hoe zet je zelfevaluatie in als instrument om te blijven werken aan de pedagogische kwaliteit in jouw groep, locatie, wijk of organisatie?

Een seminar over het verbeteren van de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang. Een veelbesproken onderwerp waar al jaren landelijke onderzoeksrapporten van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) en het Landelijke kwaliteitsmonitor Kinderopvang ((LKK) sinds 2017) over bekend zijn. Deze data geven een goed globaal beeld van de pedagogische kwaliteit middels een landelijke steekproef, maar geven geen antwoord op de pedagogische kwaliteit van jouw eigen groep, locatie, wijk of organisatie.

Doel van dit seminar:
Door de verhalen van de inspirerende sprekers willen we vanuit de wetenschap en praktijk bekijken wat zelfevaluatie kan betekenen voor het proces van kwaliteitsverbetering in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de buitenschoolse opvang. We gaan hierover ook actief in gesprek met elkaar.

Sprekers

Professor James Elicker uit Amerika. Zelfevaluatie-expert in Amerika en afgestudeerd aan de Purdue University ‘Human Development & Family Studies’.
Danina Kooijman en Cynthia Huyssen- de Bruijn. Beleidsmedewerkers bij Kibeo.lees meer

Duurzaamheidspedagogiek in de jonge jaren

Hoe leren we samen met jonge kinderen te zorgen voor een duurzame planeet?

Als vervolg op het thema 'Risicovol Buitenspel' zetten we in een komend seminar 'Duurzaamheidsagogiek in de jonge jaren' centraal. Diverse onderzoeken bespreken uitvoerig hoe anders een duurzame toekomst op onze planeet er uit ziet dan de wereld van nu. Hoe kunnen we in de kinderopvang en het onderwijs jonge kinderen voorbereiden op die toekomst? Wat vraagt dit van opvoeders van jonge kinderen? Hoe leren we ze te zorgen voor de aarde?

Doel van dit seminar:
In het seminar willen we eerst vanuit de wetenschap bespreken wat precies duurzaamheidspedagogiek is en zou kunnen zijn en wat er bekend is over de noodzaak en mogelijke effecten van duurzaamheidspedagogiek. Vervolgens willen we met behulp van twee praktijkvoorbeelden kijken naar de specifieke mogelijkheden om jonge kinderen te leren duurzaam om te gaan met hun omgeving

Sprekers

Ingrid Pramling Samuelsson, professor aan de Universiteit van Gotenburg, Zweden
Matthijs de Gruijter , oprichter van Struin Centrum voor Natuurpedagogiek, Nederland
Monique van Loenen, oprichter van Groene Buiten BSO de Natuurfontein, Nederlandlees meer

Flexibele en incidentele kinderopvang in Nederland

Wat is de behoefte en wat kunnen we leren van goede voorbeelden uit het buitenland?

Hoe kunnen de Nederlandse kinderopvang en het welzijnswerk kwalitatief goede en betaalbare flexibele en/of incidentele kinderopvang bieden aan ouders met lage inkomens, die hier door onregelmatig en/of tijdelijk werk behoefte aan hebben? Wat kunnen we leren van good-practices uit het buitenland?

Doel van dit seminar:
We willen samen met de deelnemers, sprekers en CCI bestuurders verder nadenken over de vraag: Wat is er nodig binnen het Nederlandse opvangsysteem om ook deze gezinnen van goede kinderopvang te voorzien, zodat zij optimaal ondersteund worden in hun arbeidsmarktmogelijkheden en ook hun kinderen ondersteund en gestimuleerd worden in hun ontwikkeling?

Sprekers

An Reas, onderzoeker aan de Arteveldehogeschool Gent, België
An Piessens , van Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen, Belgie
Cara Mitchell , van Butterfly Nursery in Engeland
Sofie van Hest, van Kinderopvang Turnhoulees meer

Risicovol buitenspelen in het onderwijs en op de buitenschoolse opvang

Kinderen spelen steeds minder buiten. Ze staan steeds vaker onder toezicht van volwassenen als ze buiten zijn en spelen. Er is strengere regelgeving gekomen over de veiligheid van speelomgevingen. Daardoor zijn de speelgelegenheden minder uitdagend en kunnen kinderen minder risicovol buitenspelen.

Doel van dit seminar:
Kinderen meer kansen geven om risicovol buiten te spelen op school en op de BSO door betrokkenen informatie te geven waarom risicovol buitenspelen belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen, wat is nodig om risicovol buitenspel te stimuleren en welke factoren hangen daarmee samen? We willen betrokkenen hiervoor praktische handvaten bieden.

Sprekers

Ellen Beate Sandseter, professor aan de Queen Maud University College of Early Childhood Education, Trondheim Noorwegen
Martin van Rooijen, pedagoog en onderzoeker, promovendus Universiteit voor Humanistiek Utrecht
Janneke van den Bos, directeur Zon-kinderopvang uit Zuidholland, voorzitter groen cement.lees meer

Ieder kind hoort erbij! Diversiteit respecteren en uitsluiting tegengaan

Het protest tegen een discriminerende samenleving krijgt momenteel veel aandacht. Wat betekent dit voor de kinderopvang? Bij discriminatie denken we meestal aan oudere kinderen. Toch krijgen ook jonge kinderen te maken met discriminatie en vooroordelen, van en over elkaar evenals van en over opvoeders. Deze discriminatie kan zowel hun identiteitsontwikkeling beïnvloeden als hun welbevinden en hun motivatie tot leren. Daarom is het belangrijk om al op jonge leeftijd te praten over gelijkwaardigheid en over verschillen en overeenkomsten tussen mensen. Want omgaan met diversiteit begint met het zoeken van verbinding en het zoeken naar omgaan met overeenkomsten. 

Sprekers
Gabriela Koné en Adalca Tomás Kinderwelten, Berlijn, over Vorurteilsbewüste Erziehung .
dr. Saskia van Schaik,  onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Jitske Rienstra,  beleidsmedewerker pedagogiek Ludens.

Woensdag 18 november 2020, 13:30 tot 17:00 uur in Utrechtlees meer en schrijf u in

Hij en zij of... het?

Genderneutrale opvoeding en educatie in de opvang en het onderwijs van het jonge kind 

In het Zweedse Stockholm zijn een paar kinderdagverblijven al een aantal jaren bezig met genderneutrale opvoeding. Jongens en meisjes worden neutraal aangesproken met ‘vriend’ en ‘het’. Spelmateriaal is niet gegroepeerd in de traditionele huishoek en bouwhoek, maar staat naast en door elkaar. Boeken worden zorgvuldig geselecteerd, waarbij boeken met de bekende stereotypen worden vermeden. Is dit een goede manier?

Sprekers

Lotta Rajalin, hoofd van kinderdagverblijf Egalia uit Stockholm .

dr. Marleen Groeneveld, onderzoeker bij het Societal Challenges Lab van de Universiteit Leiden.

Donderdag 24 september 2020, 13:30 tot 17:00 uur in Utrechtlees meer en download depresentaties

Dit seminar is VOLGEBOEKT

Pubers in de bso

Een seminar over tieners, of pubers. Tieners lijken een verloren groep als het gaat om buitenschoolse opvang. Dat is echt heel jammer want jonge tieners hebben ook, of mischien wel juist, ondersteuning en aandacht nodig.

Sprekers

Dr. Jiska Peper is als onderzoeker en als universitair hoofddocent verbonden aan de Universiteit Leiden. Zij vertelt over de breinontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar en wat dat vraagt van de begeleiding door volwassenen.

Mike Menke is pedagogisch coördinator van de Erika Mann Grundschule in Berlijn. Hij zal vertellen over hoe zij de oudste kinderen weten te boeien en wat zij doen om de ontwikkeling van de pre-pubers en pubers te ondersteunen.

Tienercentrum Tiens - Stichting Kinderopvang Naarden-Bussum: Tiens is de bso-locatie voor tieners van 10 tot 16 jaar. De groepsruimtes en activiteiten zijn volledig afgestemd op de tienerleeftijd. De pedagogisch medewerkers bij Tiens zijn speciaal opgeleid om tieners te begeleiden.

Vrijdag 14 februari 2020, 9.30 tot 13.15 uur inclusief lunch in Utrechtlees meer en schrijf u in

Dit seminar is VOLGEBOEKT

Peuters en kleuters in het ikc

Een seminar rond de visie van Denemarken op het aanbod voor de leeftijdsgroep 3-6 jaar. Wat kunnen wij leren van Denemarken en wat van een Nederlands kindcentrum met ruime ervaring op dit gebied?

Sprekers

Rikke Wettendorf: BUPL Denemarken/ Kopenhagen. Zij gaat in op de doelstellingen en werkwijze voor de groep 3 tot 6-jarigen in de Kinderopvang in Denemarken.

Nicole Hanegraaf Delta-onderwijs Nederland, voormalig directeur van IKC De Ontdekking in Oosterhout. Nicole vertelt aan de hand van praktijkervaringen hoe we een aanbod kunnen creëren voor deze leeftijdsgroep.

Prof. Paul Leseman, hoogleraar Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Paul Leseman reflecteert op de bovenstaande presentaties en geeft aanvullingen over wat bekend is uit de wetenschap over het gewenste aanbod voor deze groep.

Woensdag 27 november 2019, 10.00 tot 13.15 uur inclusief lunch in Utrechtlees meer en schrijf u in

Sociale inclusie van jonge kinderen

Wat is dat? Hoe doe je dat??

Seminar naar aanleiding van het Erasmus+-project: ‘Social Inclusion, Education and Urban Policy for Young Children 2016-2019’.

Sprekers: Dr. Elena Ponzoni is onderzoeker bij de afdelingen Sociologie en Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Elena Ponzoni zal een toelichting geven over het verschil tussen diversiteit en inclusie vanuit het perspectief van wetenschap en onderzoek.

Dr. Kirsten Nøhr is coördinator internationalisatie bij de Hogeschool van Amsterdam HES. Kirsten is de initiatiefnemer van het Erasmus+-project en heeft in het kader van dit project documentaire films gemaakt over pedagogisch professionals in een inclusieve werksituatie. Zij zal ingaan op de praktijk van inclusief werken in kinderopvang en onderwijs .

Woensdag 18 september 2019, 10.00 tot 13.15 uur inclusief lunch in Utrechtlees meer en download de presentaties

De ruimte als derde pedagoog: wat is de invloed van de binnenruimte op het gedrag van kinderen?

In gesprek met 'Pistoia' naar aanleiding van het proefschrift van Ine van Liempd.

Sprekers: Dr. Frederica Taddei, gemeente Pistoia, vertelt over de manier waarop kindercentra in Pistoia de ruimte inzetten als derde pedagoog. Dr. Ine van Liempd, Bureau Akta, vertelt over haar onderzoek naar de invloed van (de inrichting van) de speelruimte op het gedrag en de ontwikkeling van kinderen.

De voertaal is Engels. Er is een vertaler aanwezig. Je kunt Nederlandssprekend deelnemen aan de discussie.

Vrijdag 14 juni 2019, 10.00 tot 13.15 uur inclusief lunch in Utrechtlees meer en en download de presentaties

Workshop Pina kan het!

De workshop is VOLGEBOEKT per 5 maart '18. Inschrijven heeft nog wel zin als u op een wachtlijst wil. Bij voldoende aanmeldingen organiseren we een tweede workshop. Wij zullen u daar dan van op de hoogte stellen.

15 maart 2018, 9:30 - 13:00 uur

Klik op 'Lees meer' om het programma te bekijken of de handleiding te downoadenlees meer

De pedagogische coach: schakel tussen theorie en praktijk

Welke methodieken en tools staan de pedagogische coach ter beschikking en wat kunnen we leren uit het buitenland?

Sprekers: Milda Bredikyte, Universiteit van Litouwen over The Adult as a Mediator of Development in Children’s Play. Elly Singer over het doen van praktijkonderzoek en de relatie tussen theorie en praktijk. Marianne Krabben en Imke Ermers van KION over de inzet van pedagogische coaches.

De voertaal is Engels. Er is een vertaler aanwezig. Je kunt Nederlandssprekend deelnemen aan de discussie.

Vrijdag 12 april 2019, van 10.00 – 13.15 uur, incl. lunch (inloop 9:30 uur) in Utrechtlees meer en schrijf u in

Meer mannen in de kinderopvang?

6 februari 2018, 9:30 - 13:30 uur

Klik op 'Lees meer' om het programma te bekijkenlees meer

Mediagebruik en ICT in voorzieningen voor het jonge kind (2-6 jaar).

ICT en de nieuwe media bieden veel mogelijkheden bij allerlei vormen van ontwikkelen, spelen en leren. Tegelijkertijd roept het gebruik veel vragen en onzekerheid op: wat leren kinderen ervan, wat zijn de risico’s, wat vraagt het van de professionals?

Werd gehouden op: maandag 1 oktober 2018 van 10.00 tot 13.15 uur inclusief lunch in Utrecht

Klik op 'Lees meer' voor het downloaden van de presentatieslees meer en download presentaties