OpStap naar de Samenleving

Het thema ‘sociale inclusie en respect voor diversiteit’ voor kinderen in de leeftijd van nul tot zeven jaar is een urgent thema. In onze maatschappij zijn de effecten voelbaar van de onmacht in het omgaan met inclusie en diversiteit. Het is tijd het tij te keren.

ChildCare International bracht daarom, in opdracht van de Bernard van Leer Foundation, een groep mensen bij elkaar die activiteiten verrichten op het gebied van sociale inclusie en respect voor diversiteit.

InOpStap naar de samenleving staat een serie diepte-interviews met dertien wetenschappers met vragen als: wat is volgens u de urgentie van dit thema en waarom? Wat weet u over de oorzaken en gevolgen van (het gebrek aan) sociale inclusie en respect voor diversiteit? Welke aanbevelingen zou u – op basis van de door u ontwikkelde inzichten – willen doen aan beleid en politiek?
In hun antwoorden verhelderen de wetenschappers het begrippenkader omtrent dit thema. Zij leggen duidelijke verbanden met sociaal-maatschappelijke omstandigheden waarin kinderen verzorgd en opgevoed worden.
Op basis van dit materiaal heeft ChildCare International een policypaper opgesteld. Dit policypaper is een oproep aan iedereen die betrokken is bij de zorg voor en opvoeding en vorming van jonge kinderen. Het is een oproep tot debat over gelijke kansen voor kinderen, een debat over respect voor diversiteit en sociale inclusie en over de balans tussen gelijkheid en verschil. Onmisbare denkstof voor managers en beleidsmakers in de voor- en vroegschoolse educatie en de kinderopvang.

 Publicatie onder auspiciën van Childcare International en met een financiële bijdrage van de Bernard van Leer Foundation.

OpStap naar de samenleving; Over diversiteit en sociale inclusie in voorzieningen voor jonge kinderen

Addie Roetman & Wilma Schepers (redactie) | 2011 | SWP, Amsterdam | ISBN: 978908850308085 |


Boekcover OpStap