Duurzaamheidspedagogiek: Leren zorgen voor de natuur

17 februari 2023

In elke kinderopvang kun je samen met kinderen leren leven met en zorgen voor de natuur. Dit wordt als een cruciale stap gezien naar het herstellen van de planetaire crisissen. Hoe kunnen we samen met kinderen leren te zorgen voor de natuur? Hoe bedden we dit in de dagelijkse praktijk?

Spelend ontwikkelen en leren met digitale technologie en ICT

4 november 2022

Welk effect heeft de snelle digitalisering van de samenleving op de ontwikkeling, het welbevinden en het toekomstperspectief van kinderen? Hoe kan je deze middelen inzetten om de speel- en leeromgeving van de 2-13 jarigen te verrijken in de kinderopvang en in het basisonderwijs.

Eén curriculum voor 0-6 jarigen en voor àlle kinderen

28 maart 2022

In het seminar Eén curriculum voor 0-6 jarigen en voor alle kinderen bespraken we het recente OESO rapport waarin de vraag wordt gesteld welk pedagogisch beleid de beste voorwaarden voor hoogwaardige interacties in kinderopvang en onderwijs biedt.

Continu werken aan pedagogische kwaliteitsverbetering

15 februari 2022

Hoe zet je zelfevaluatie in als instrument om te blijven werken aan de pedagogische kwaliteit in jouw groep, locatie, wijk of organisatie?                                                                      
Duurzaamheidseducatie in de jonge jaren

5 november 2021

Diverse onderzoeken bespreken uitvoerig hoe anders een duurzame toekomst op onze planeet er uit ziet dan de wereld van nu. Hoe kunnen we in de kinderopvang en het onderwijs jonge kinderen voorbereiden op die toekomst? Wat vraagt dit van opvoeders van jonge kinderen? Hoe leren we ze te zorgen voor de aarde?


Flexibele en incidentele kinderopvang in Nederland

23 juni 2021

Hoe kunnen de Nederlandse kinderopvang en het welzijnswerk kwalitatief goede en betaalbare flexibele en/of incidentele kinderopvang bieden aan ouders met lage inkomens, die hier door onregelmatig en/of tijdelijk werk behoefte aan hebben? Wat kunnen we leren van good-practices uit het buitenland?


Risicovol buitenspelen in het onderwijs en op de bso                             

 16 maart 2021

Kinderen spelen steeds minder buiten. Ze staan steeds vaker onder toezicht van volwassenen als ze buiten zijn en spelen. Er is strengere regelgeving gekomen over de veiligheid van speelomgevingen. Daardoor zijn de speelgelegenheden minder uitdagend en kunnen kinderen minder risicovol buitenspelen.

Ieder kind hoort erbij! Diversiteit respecteren en uitsluiting tegengaan

 18 november 2020

Bij discriminatie denken we meestal aan oudere kinderen. Toch krijgen ook jonge kinderen te maken met discriminatie en vooroordelen, van en over elkaar evenals van en over opvoeders. Hoe kunnen we opvoeden met respect voor diversiteit?                                                                                                                 

Hij en zij of… het?


 24 september 2020

Genderneutrale opvoeding en educatie in de opvang en het onderwijs van het jonge kind. In het Zweedse Stockholm zijn een paar kinderdagverblijven al een aantal jaren bezig met genderneutrale opvoeding. Jongens en meisjes worden neutraal aangesproken met ‘vriend’ en ‘het’. Is dit een goede manier?                 

Pubers in de bso

 14 februari 2020

Een seminar over tieners, of pubers. Tieners lijken een verloren groep als het gaat om buitenschoolse opvang. Dat is echt heel jammer want jonge tieners hebben ook, of mischien wel juist, ondersteuning en aandacht nodig.


Peuters en kleuters in het ikc

 27 november 2019

Een seminar rond de visie van Denemarken op het aanbod voor de leeftijdsgroep 3-6 jaar. Wat kunnen wij leren van Denemarken en wat van een Nederlands kindcentrum met ruime ervaring op dit gebied? Wat kan de wetenschap ons vertellen over het aanbod?


Sociale inclusief van jonger kinderen

 18 september 2019

Ieder kind heeft het recht om zich te ontwikkelen tot actieve deelnemer aan onze samenleving. Daarom hoort ieder kind de kans te krijgen zich te ontwikkelen om zo een zinvol leven te kunnen leiden en een bijdrage te leveren aan de maatschappij.


De ruimte als derde pedagoog          

14 juni 2019

Volgens de pedagogiek van Reggio Emilia worden de kinderen het kinderdagverblijf opgevoed door drie pedagogen. De ‘eerste pedagoog’ is de groep kinderen. De ‘tweede pedagoog’ de volwassenen. De ‘derde pedagoog’ is de inrichting van de ruimte.                    


De pedagogische coach: schakel tussen theorie en praktijk   

12 april 2019

Een van de taken van de pedagogische coach is het het ondersteunen van pedagogisch medewerkers bij vertalen van de theorie en het pedagogisch beleid naar de praktijk. Welke methodieken en tools staan de pedagogische coach hierbij ter beschikking en wat kunnen we leren uit het buitenland?


Mediagebruik en ICT in voorzieningen voor het jonge kind 

1 oktober 2018

ICT en de nieuwe media bieden veel mogelijkheden bij allerlei vormen van ontwikkelen, spelen en leren. Tegelijkertijd roept het gebruik veel vragen en onzekerheid op: wat leren jonge kinderen (2-6) ervan, wat zijn de risico’s, wat vraagt het van de professionals?


Workshop Pina kan het!                      

15 maart 2018

Tijdens de workshop bekijkt u onderdelen van de film en ontvangt u een toelichting op het gebruik van de pedagogische handreiking. U gaat oefenen met een opdracht uit de handleiding en met elkaar in gesprek over de mogelijkheden en uitdagingen in uw praktijk.


Meer mannen in de kinderopvang     

6 februari 2018

Meer mannen in de kinderopvang. We moeten ons niet blind staren op het geslacht van de pedagogisch medewerker maar meer op de sexe specifieke rollen (mannelijk of vrouwelijk gedrag) die de pedagogisch medewerker er kan hebben.